İnsan Kaynakları

  Size ulaşamadığımız durumlarda iletişim kurabileceğimiz bir yakınınızın;

  En Hakim Olduğunuz Dile Dair;

  Bilgisayar Bilgisi

  Kurs / Seminer / Eğitim Bilgisi

  İş Tecrübesi Bilgileri

  Tamamlayıcı Bilgiler

  Referans Bilgileri

  Bu başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerden herhangi birinin doğruluğunun aksi ispatlandığı takdirde iş sözleşmemin ihbarsız ve tazminatsız fesih edileceğini kabul ve beyan ederim.

  Yukarıdaki Bilgilendirmeyi Okudum ve Kabul Ediyorum

  İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANLARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ - İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Özgüneş Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. Şirketimize yapılan iş başvurularında başvurucuların paylaşmış olduğu: Adı-Soyadı, T.C. kimlik no.,doğum yeri/tarihi, cinsiyeti, uyruğu, medeni hali,anne/baba adı, fotoğrafı, nüfus cüzdanı seri/sıra nosu, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ad/soyad bilgisi, adresi, telefon numarası, yakınının adı/soyadı, yakınının adresi, yakınının telefon numarası, çocuk sayısı, kan grubu, sağlık sorunu bilgisi, askerlik durum belgesi, diploması, yabancı dil bilgisi, bilgisayar programları bilgisi, staj bilgisi, katılınan eğitim ve kurslar, iş tecrübesine ait bilgileri, referans bilgileri, sürücü belgesi, adli sicil kaydı, sigara kullanımı bilgilerine ait kişisel veriler; çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde yer alan açık rıza verilmesi hukuki sebebine dayanılarak iş başvuru formu yoluyla tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler 3. kişilerle paylaşılmamaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde,otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Özgüneş Ltd. Şti.'nin Akçakale Mahallesi Tursun Demirci Caddesi No:2/1 Akçaabat/Trabzon adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

  Yukarıdaki Bilgilendirmeyi Okudum ve Kabul Ediyorum

  AÇIK RIZA BEYANI - Özgüneş Ltd. Şti. bünyesinde çalışmak için yapmış olduğum iş başvurusunda bilgime sunulan aydınlatma metnini okuyup anladıktan sonra aydınlatma metninde yer alan kişisel verilerimin, aynı metinde yer alan çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olmak üzere,veri sorumlusu tarafından işlenmesini,

  Yukarıdaki Bilgilendirmeyi Okudum ve Kabul Ediyorum

  captcha

  E-Ticaret